Blog/Vlog
27.03.2022

Rozwód małżonków, którzy nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci

 

Do orzeczenia rozwodu konieczne jest wypełnienie określonych ustawą przesłanek - tj. należy wykazać, że nastąpił rozkład pożycia między małżonkami, który ma charakter zupełny i trwały, co należy rozumieć jako nieodwracalne zerwanie pomiędzy nimi wszelkich łączących ich więzi - tj. emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Data ustania jednej z tych więzi jako ostatniej, jest datą trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Dobrze jest określić tą datę w pozwie, co ułatwi sądowi jej ustalenie, bowiem ostatecznie na podstawie pism procesowych oraz zeznań stron i świadków to Sąd ustali datę trwałego i zupełnego zerwania więzi.

Sposoby orzeczenia rozwodu przez Sąd to:

1.       wyrok bez orzekania o winie małżonków - wyłącznie za zgodą obu stron,

2.       wyrok z winy obojga małżonków,

3.       wyrok z wyłączną winą jednego z małżonków.

Dodatkowo, Sąd może orzec lub odstąpić od uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron. Tutaj UWAGA! Wspólne mieszkanie stron nie oznacza wspólnego prawa własności. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, przy czym prawo do mieszkania tego pierwszego może polegać np. na prawie do korzystania na podstawie umowy najmu.

Sąd w postępowaniu rozwodowym przy wspólnym stanowisku stron może także podzielić ich wspólny majątek, co może zaoszczędzić byłym małżonkom kosztów notarialnych lub sądowych w sprawie o podział majątku wspólnego.

Co do zasady pozew kierujemy do Sądu Okręgowego właściwości miejscowej dla ostatniego miejsca wspólnego zamieszkiwania małżonków.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Rachunki bankowe są dostępne na stronach sądów powszechnych.

Wzór pozwu o rozwód znajdziecie Państwo poniżej oraz w zakładce pisma procesowe.

Rozwód małżonków, którzy nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci

Galeria zdjęć

Formularz Kontaktowy

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Dane kontaktowe

Telefon
+48 663 100 388

E-mail
kancelaria@adwokatczerlonek.com

Siedziba / adres do korespondencji
ul. Kochanowskiego 21
80-402 Gdańsk

Biuro dla Klientów
ul. Brzozowa 8
80-243 Gdańsk