WYGRANE SPRAWYWygrane sprawy naszej kancelarii

Wybierz rodzaj sprawy
27.03.2022

Uchylenie egzekucji z nieruchomości

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest ochrona dłużników. W tej sprawie Dłużnik zgłosił się do nas w trakcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. W związku z nieprawidłowościami na etapie postępowania sądowego o zasądzenie kwoty 500.000 zł na rzecz jednego z funduszy sekurytyzacyjnych, na nasz wniosek Sąd uchylił klauzulę wykonalności wydanemu nakazowi zapłaty, dzięki czemu egzekucja komornicza została w całości umorzona. Następnie sprawa trafiła przed Sąd właściwy miejscowo dla naszego Klienta. W postępowaniu przed Sądem w oparciu o błędy wierzyciela udowodniliśmy, iż żądane roszczenie nie jest należne w całości. Po wydaniu wyroku oddalającego powództwo w całości, fundusz sekurytyzacyjny zwrócił Dłużnikowi wszystkie dotychczas wyegzekwowane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dłużnik może spać spokojnie, fundusz sekurytyzacyjny nie ma już możliwości dochodzenia swoich praw przed Sądem, a tym bardziej w postępowaniu egzekucyjnym przez komornikiem.

Czytaj więcej
27.03.2022

Odwołanie od decyzji ZUS do Sądu w sprawie wysokości emerytury

Klient zgłosił się do nas ze sprawą dotyczącą nieuwzględnienia przez ZUS faktu pracy w szczególnych warunkach. Bardzo często Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnia danych okresów pracy lub jej rodzaju powołując się na brak dostatecznych informacji wynikających z dokumentów. Należy jednak pamiętać, że dowodem w tego rodzaju sprawie, mogą być w szczególności zeznania świadków na okoliczności kiedy i w jakim charakterze praca była wykonywana. Sąd Okręgowy w Gdańsku po przeprowadzeniu postępowania dowodowego z zeznań świadków, które co do zasady nie jest proste z uwagi na niepamięć świadkówm (często są to okresy odległe nawet 30 lat wstecz) uwzględnił w całości nasze odwołanie. Dzięki odpowiednio zadanym pytaniom przez Adwokat Ewę Czerlonek Klient uzyskał emeryturę w należnej mu wysokości.

Czytaj więcej
27.03.2022

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Wysokość obowiązku alimentacyjnego zależy od wielu czynników. W szczególności udowodnionych kosztów utrzymania uprawnionego oraz możliwości zarobkowych obowiązanego. Ukończenie przez uprawnionego do ich otrzymywania 18 roku życia nie oznacza ustania tego obowiązku. Klient zgłosił się do nas w związku z postępowaniem egzekucyjnym jakie wszczął jego 21 letni syn na podstawie wyroku zasądzającego alimenty wydanego w roku 2015. Po analizie sprawy wszczęliśmy postępowanie sądowe o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Pozwany przedłożył pewne dowody mające uwiarygodnić, że nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Sąd dzięki naszym działaniom nie dał wiary pozwanemu i orzekł o ustaniu obowiązku alimentacyjnego naszego Klienta. Egzekucja komornicza została zawieszona na nasz wniosek zaraz po złożeniu pozwu, dzięki czemu nasz Klient uniknął przykrych konsekwencji finansowych krótko po zgłoszeniu się do Kancelarii. Dodatkowo z uwagi na fakt, że Sąd procedował ponad 6 miesięcy udało się uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa w wysokości 2.500 zł.

Czytaj więcej
27.03.2022

Zwrot opłaty rezerwacyjnej od dewelopera

Jedną z naszych specjalizacji są spory konsumenckie z deweloperami. Klientka zgłosiła się do nas ze sprawą o zwrot opłaty rezerwacyjnej od dewelopera, w związku z upływem okresu trwania umowy na jaki została zawarta. W praktyce co do zasady wszystkie umowy zawierane z deweloperami są umowami tzw. adhezyjnymi, które cechuje przede wszystkim powtarzalność i brak indywidualnego uzgodnienia z drugą stroną umowy. W większości umów zawieranych z konsumentami stosowane są klauzule niedozwolone skutkujące ich nieważnością. W sprawie naszej Klientki jeden z trójmiejskich deweloperów odmówił zwrotu opłaty rezerwacyjnej po wygaśnięciu umowy. Postanowienia umowy były daleko niejednoznaczne, w których deweloper upatrywał swoje prawo do zatrzymania opłaty. Po wniesieniu pozwu w imieniu naszej Klientki Sąd Rejonowy w Gdyni oddalił nasze powództwo w całości twierdząc, że konsumentowi nie należy się zwrot opłaty rezerwacyjnej w tym przypadku. Adwokat Ewa Czerlonek od samego początku była przekonana co do zasadności wniesienia pozwu, co potwierdził Sąd Okręgowy w Gdańsku wydając na skutek wniesionej apelacji wyrok zasądzający od dewelopera na rzecz Klientki Kancelarii kwotę 20.000 zł wraz z kosztami zastępstwa adwokackiego. Sukces Kancelarii w tym przypadku oparty był na pełnym profesjonalizmie, determinacji oraz pełnym przekonaniu co do posiadanej wiedzy prawnej, doświadczenia a w konsekwencji słuszności wniesionego powództwa.

Czytaj więcej
27.03.2022

Skarga na przewlekłość postępowania

Bardzo często zgłaszają się do nas Klienci już w trakcie sprawy sądowej w związku z faktem, iż trwa ona już kilka, kilkanascie miesięcy, a ze strony Sądu jest kompletny brak odzewu. Tym razem zgłosiła się do nas Klientka, która wszczęła postępowanie sądowe, jednak od 8 miesięcy nie otrzymała od Sądu żadnej informacji. Adwokaci z naszej Kancelarii nie mają obaw składać w imieniu Klientów skarg na przewlekłość postępowania i zasądzenie odpowiedniej kwoty odszkodowania. Z naszego doświadczenia wynika także, że wniesienie tego środka nie ma żadnego negatywnego wpływu na wynik postępowania, jest natomiast gwarancja, że w okresie 2 miesięcy skarga na rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostanie rozpoznania i w tym samym czasie Sąd właściwy do rozpoznania sprawy głównej podejmie odpowiednie czynności. W tej konkretnej sprawie Sąd wydał wyrok uwzględniający nasze powództwo wyrokiem zaocznym 2 dni po wpływie skargi na przewlekłośc postępowania, a skarga została uwzględniona w całości poprzez zasądzenie kwoty 2.000 zł tytułem odszkodowania.

Czytaj więcej

Formularz Kontaktowy

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Dane kontaktowe

Telefon
+48 663-100-388 lub +48 453-277-007

E-mail
kancelaria@adwokatczerlonek.com

Siedziba / adres do korespondencji
ul. Kochanowskiego 21
80-402 Gdańsk

Biuro Obsługi Klientów
ul. Wilcza 1/8
80-822 Gdańsk